Útépítő és-fenntartó technikus tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye

12/2013. (III. 29.) NFM rendelet a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről
A 28. sorszámú Útépítő és – fenntartó technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 582 05
1.2. Szakképesítés megnevezése: Útépítő és-fenntartó technikus
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440
2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: ¦
2.2. Szakmai előképzettség: ¦
2.3. Előírt gyakorlat: ¦
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: ¦
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40 %
2.8. Szintvizsga: ¦
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően
105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
FEOR száma: 3117
FEOR megnevezése:Építő- és építésztechnikus
A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök): Útépítő és- fenntartó technikus
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Az útépítő technikus az operatív vezető közvetlen munkatársa, összekötő szerepet tölt be az építésvezető, a
mérnök és a művezető, valamint a szakmunkások között.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– mérési feladatokat végezni
– ellenőrzési feladatokat ellátni
– dokumentációs tevékenységet végezni
– szervezési feladatokat ellátni
– munkavédelmi, munkabiztonsági és tűzvédelmi feladatokat ellátni
– megvalósítani a környezetvédelmi tervet
– minőségbiztosítási feladatokat ellátni
– aktív részese lenni a belső és külső kommunikáció áramoltatásának
– számítástechnikai és informatikai feladatokat ellátni
– új utat építeni
– utat üzemeltetni
– útfenntartási feladatot végezni
– részt venni az útpálya építésében
– meglévő utat kezelni
– részt venni hídépítési és hídkarbantartási munkafolyamatokban
– részt venni a vasúti pálya építésében, karbantartásában
– tovább képezni magát
– biztosítani az útépítési munkaterület balesetmentességét, betartani a munkabiztonsági, környezetvédelmi és a tűzvédelmi előírásokat
– értelmezni és alkalmazni az útépítéssel kapcsolatos műszaki információkat, tervrajzokat, műszaki leírásokat, technológiai utasításokat, minőségbiztosítási előírásokat
– a munkahelyi építőanyagok és talajmechanikai laboratóriumon eszközeinek, gépeinek használatára, egyszerű mérési eredmények értékelésére
– alkalmazni a geodéziai műszereket, eszközöket, kitűzni segédpontokat vízszintes értelemben és magasságilag, a mért eredményekről jegyzőkönyvet készíteni, értékelni a mérési eredményeket, alkalmazni a speciális szakmai szoftvereket
– az alépítmény és a felépítmény részmunkafolyamatainak irányítására, az út üzemeltetésére és fenntartására, a kivitelezésében való részvételre, az aszfalt és betonburkolat építésében való részvételre, a hibák mérésére, kézi kisgépekkel történő munkavégzésre
– útépítéshez és fenntartáshoz szükséges anyagmennyiségek számítására, szerszámok, eszközök, kisgépek szakszerű alkalmazására, a különböző útépítési témákhoz kapcsolódó egyszerű számítási-, szerkezeti-, rajzi-, technológiai feladatok megoldására, út-üzemeltetési részfeladatok önálló ellátására
– együttműködni a vasúti pályaépítésében, hídépítésben
– beosztottai számára kiadni a napi munkát, annak szakszerű végzését ellenőrizni, a műszaki
adminisztráció végzésére, az adminisztráció lezárására
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
A 3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése a kapcsolódás módja: –
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A  4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 4.2. azonosító száma megnevezése
10472-12 Közlekedésépítő alapismeretek
10473-12 Közlekedésépítési ismeretek
10476-12 Útépítéstan
10475-12 Építésszervezés, gazdálkodás és mérés
11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
11499-12 Foglalkoztatás ÍI.
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
A 5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosító száma, megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
10472-12 Közlekedésépítő alapismeretek gyakorlati, írásbeli, szóbeli
10473-12 Közlekedésépítési ismeretek írásbeli
10476-12 Útépítéstan gyakorlati, írásbeli szóbeli
10475-12 Építésszervezés, gazdálkodás és mérés gyakorlati, szóbeli
11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Az útépítés kivitelezéséből egy-egy részfeladat megoldása, anyagmennyiség számítása, szerszámok, eszközök, kisgépek szakszerű használata, munkavédelmi-, tűzvédelmi-, környezetvédelmi előírások betartása (csoportos feladat, az egyéni teljesítmény értékelésével) Vízszintes mérések, magasságmérés, jegyzőkönyvvezetés, a mérési eredmények számítása, ábrázolása, kitűzése (a mérésekhez geodéziához nem értő figuránsokat kell biztosítani)
A vizsgafeladat időtartama: 480 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Utak szerkezeti kialakítása, útpályára jutó erőhatások, építéstechnológiák
A vizsgafeladat ismertetése: A különböző útépítési témákhoz kapcsolódó egyszerű számítási-, szerkezeti-, rajzi-, technológiai feladatok megoldása. Útüzemeltetési és útgazdálkodási feladatok.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Utakkal szemben támasztott követelmények, szerkezeti kialakítások, építés és fenntartás
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4.
Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A rajzeszközökről és számológépről a vizsgázó gondoskodik. A szóbeli vizsgán a segédleteket a vizsgaszervező biztosítja.
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A 6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Munkabiztonsági eszközök, felszerelések
6.3. Egyéni védőfelszerelések
6.4. Műszaki dokumentációk
6.5. Informatikai eszközök
6.6. Laboratóriumi eszközök
6.7. Geodéziai kitűző eszközök és műszerek
6.8. Földmunka kisgépei
6.9. Ács és betonacél szerelő szerszámok és kisgépek
6.10. Betonozás kisgépei
6.11. Kézi szerszámok
6.12. Elektromos kisgépek
7. EGYEBEK

A útépító és-fenntartó tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A útépító és-fenntartó tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

A Útépítő és-fenntartó technikus tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye bejegyzés először a IOSZIA – OKJ Képzések – OKJ Tanfolyamok jelent meg.